Regulamin SimplyPay.pl

Regulamin Usług Premium SMS/MMS

I.Definicje

 1. SimplyPay oraz Usługodawca – Karmamex Services Limited z siedzibą ul. Boumpoulinas 11 (3 piętro), Nikozja 1060,Cypr.

 

 1. Usługobiorca – abonent sieci GSM lub osoba przez niego upoważniona do zamówienia Usługi.

 2. Serwis – serwis internetowy lub inne medium służące do świadczenia bądź promocji Usług.

 3. Usługa – to kod dostępu, który po poprawnym wpisaniu w odpowiednim miejscu Serwisu umożliwia dostęp do treści przez niego oferowanych.

 4. Premium SMS – usługa telekomunikacyjna w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne polegająca na wysłaniu SMS (Short Message Service) o podwyższonej opłacie w celu zamówienia Usługi.

 

II.Korzystanie z Usługi

 

 1. Usługi oferowane są wszystkim Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne, urządzenie elektroniczne umożliwiające odbieranie wiadomości typu SMS w standardzie GSM

 2. Usługi SMS oferowane przez SimlyPay obsługiwane są przez wszystkich krajowych operatorów GSM.

 3. Usługa jest zamawiana poprzez wysłanie SMS z indywidualnym kodem danej Usługi na numer SMS Premium. Treść SMS służąca zamówieniu danej Usługi jak również odpowiedni numer SMS Premium wraz z kosztem jego wysłania brutto wskazane są na stronach Serwisów promujących Produkty lub Usługi.

 4. W odpowiedzi na zamówienie wysłane poprzez SMS Premium, Użytkownik zwrotnie otrzymuje wiadomość SMS z kodem dostępu do usługi.

 5. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające świadczenie usług w ramach Serwisu i nie ponoszą odpowiedzialności za treść informacji oferowanej Usługi.

 6. W przypadku wysłania Premium SMS o błędnej treści bądź na niewłaściwy numer Premium SMS Usługobiorca otrzyma zwrotną wiadomość SMS z informacją o błędzie.

 

III.Postanowienia końcowe

 

 1. Zamówienie usługi za pośrednictwem SimplyPay jest równoznaczne z bezwzględną akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

 2. Usługodawca jest odpowiedzialny za poprawne przekazanie kodu Usługobiorcy lecz nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje oraz materiały pobrane/zamówione z sieci Internet ani za skutki ich wykorzystania oraz za jakość dalszych usług świadczonych na rzecz Usługobiorcy.

 3. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: reklamacje@simplypay.pl. Powinny one zawierać:

  - numer telefonu, z którego wysłano przedmiotową wiadomość SMS
  - dokładną treść wysłanej wiadomości SMS
  - datę wysłania reklamowanej wiadomości SMS
  - numer Premium SMS wraz ze znacznikiem na jaki została wysłana wiadomość SMS
  - możliwie najdokładniejszy opis problemu

Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni roboczych.

 1. SimlyPay nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Usługobiorcę związane z wysłaniem wiadomości niezgodnie z niniejszym regulaminem i/lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Serwisu.

 2. Transakcje dokonane za pośrednictwem sytemu SimplyPay nie mogą być modyfikowane i mają charakter nieodwracalny.

© SimplyPay™ Wszystkie prawa zastrzeżone.